CODUL ETIC

Corpul de afirmații cuprins în Codul etic al ARPA face trimitere la:

În central acestor principii stă respectul demnității și valorii persoanei și dorința de a păstra și proteja drepturile umane fundamentale.

Codul Etic al ARPA
Calitatea de membru al A.R.P.A. nu conferă automat dreptul de practică psihoterapeutică sau analitică. Dreptul de practică se dobândește în urma parcurgerii modulelor de formare din cadrul Institutului de formare. Membrii ARPA care au dreptul de practică analitică sunt obligați să respecte principiile etice ale prezentului Cod Etic.

Principii etice ale profesiei de psihoterapeut analist
Psihoterapeutul este obligat să își declare poziția profesională conform pregătirii și acreditărilor obținute.
Psihoterapeutul este obligat să mențină standarde înalte de competență, să-și recunoască limitele competenței specifice și a experienței de care dispune.
Psihoterapeutul își va limita practica profesională în funcție de formare și de experiență la metodele și tehnicile psihoterapeutice în care a câștigat suficientă experiență, îndrumând cazurile care depășesc pregătirea sa specifică spre alți psihoterapeuți, în funcție de criteriul competenței. Psihoterapeutul aflat în supervizare va prezenta corect cazurile aflate în lucru supervizorului.

Confidențialitatea
Toate informațiile care sunt cunoscute psihoterapeutului ca urmare a relației psihoterapeutice sunt și rămân confidențiale. În acest sens, pentru fiecare caz în parte se va încheia un acord cu pacientul în care să fie exprimată și măsura în care psihoterapeutul dispune de dreptul de a prezenta în rapoarte de caz, studii sau lucrări științifice detalii ale cazului respectiv.
În aparițiile media nu se va implica în evaluări publice care să lezeze demnitatea unei persoane.

Integritatea morală
Psihoterapeutul va promova integritatea morală în munca pe care o desfășoară. În prezentarea calificării proprii, a metodelor de terapie, a duratei posibile și a termenilor financiari se va supune principiului integrității morale: cinste, corectitudine, onoare și respect față de cei cu care intră în relații profesionale, fie ei pacienți sau colegi.
Informațiile oferite trebuie să fie oneste, obiective și realiste, atât pe parcursul cât și la încheierea relației profesionale. Cazurile dificile vor putea fi prezentate în intervizare prin prisma aspectelor de transfer și contratransfer. De ori câte ori psihoterapeutul se simte depășit, sau confuz în fața unei caz va putea solicita ajutorul unui coleg prin analiza personală a condiției sale psihologice.
În cazul în care intervin conflicte legate de obligațiile / competența psihoterapeutului, rezolvarea lor se va face prin intermediul Comisiei Etice a ARPA, putându-se apela și la Comisia Profesională.

Responsabilitatea profesională și științifică
Standardele morale și de conduită reprezintă o responsabilitate personală. Prin conduita sa psihoterapeutul își poate compromite responsabilitatea profesională sau se poate ajunge la scăderea încrederii în psihoterapie sau psihoterapeuți.
Psihoterapeutul este obligat să se comporte într-un mod responsabil, dăruindu-se naturii speciale a relației terapeutice clădită pe încredere necondițională. Abuzul și zdruncinarea încrederii sunt considerate ca neglijare de către psihoterapeut a responsabilității sale profesionale, încălcare a normelor deontologice, responsabilitatea revenind în întregime psihoterapeutului. Lipsa responsabilității în relația bazată pe încredere constituie o eroare serioasă în tratamentul psihoterapeutic.
Psihoterapeutul se va consulta cu colegii în scopul prevenirii unui comportament non-etic.

Respectul demnității și drepturilor omului
Psihoterapeutul trebuie să respecte drepturile fundamentale ale omului și dreptul pacientului la demnitate, confidențialitate, intimitate. Psihoterapeutul va ține cont în activitatea desfășurată de diferențele individuale, culturale, de rol, gen, limbă, rasă, etnie, origine națională, statut economic, orientare sexuală., nevoi speciale pentru a putea face dreptate specificului unic al persoanei cu care se află în relație și pentru a nu desfășura practici nedrepte, discriminatorii.
Se va feri să facă afirmații denigratorii privind activitatea proprie sau a colegilor din cadrul Asociației, iar în cazul în care există date care să probeze culpa unui coleg va prezenta situația Comisiei Etice.

Responsabilitatea socială
Psihoterapeutul va trebui să mențină și creeze condițiile care să restabilească și mențină sănătatea psihică. Psihoterapeutul va trebui să acorde atenție și să acționeze în vederea atenuării cauzelor suferinței umane, respectând legea și încurajând dezvoltarea politicilor sociale și legislative care servesc intereselor pacienților lor.
Psihoterapeutul va căuta să evite folosirea în scopuri inadecvate activitatea sau rezultatul muncii sale.

Încălcarea principiilor / normelor codului Etic
Încălcarea principiilor/normelor Codului Etic constituie o bază pentru luarea unei atitudini colective împotriva acelor comportamente care sunt apreciate drept încălcări flagrante ale principiilor eticii psihoterapeutice.
Respectarea normelor codului Etic constituie o obligație morală pentru membrii A.R.P.A.
Cazurile de încălcare a prezentului Cod Etic vor fi evaluate în cadrul Comisiei de Etică a A.R.P.A. Acțiunile considerate drept încălcări ale normelor prezentului Cod Etic implică sancțiuni în funcție de gravitatea sau repetabilitatea conduitei: mustrare, avertizare scrisă, retragerea calității de membru al A.R.P.A., precum și informarea altor organizații profesionale cu privire la respectivele abateri.

Toate aceste afirmații privesc în egală măsură practicarea consilierii de orientare analitică de către persoanele acreditate, sau a activității de analist/psihanalist jungian.

Pentru probleme privind aspectele de conduită etică vă rugăm să contactați Comisia Etică a A.R.P.A., Președinte: Silvia Alionte silviasoll14@yahoo.com
membrii: Mirela Foghianu, Daniela Ioachimescu, Laura Drăgan, Manuela Nicolae